Công văn 1379 V/v triển khai báo cáo thống kê giáo dục kỳ đầu năm học 2018-2019.

Tháng Mười Một 22, 2018 9:57 chiều
UBND TỈNH NAM ĐỊNH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 
Số:  1379/SGDĐT-CTTT

V/v triển khai báo cáo thống kê giáo dục kỳ đầu năm học 2018-2019.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
            Nam Định, ngày 08  tháng 10 năm 2018

 

            

           

Kính gửi:

 

 

– Trưởng phòng GD&ĐT các huyện/thành phố;

– Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở;

– Thủ trưởng các Trung tâm GDTX – GDNN trong tỉnh.

 

Thực hiện công văn 4474/BGDĐT-VP ngày 28/9/2018 của Bộ GD&ĐT về việc triển khai Báo cáo thống kê giáo dục đầu năm học 2018-2019; năm học 2018 – 2019, Bộ GD&ĐT đã đưa vào sử dụng chính thức công cụ lập báo cáo thống kê ngành giáo dục qua hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu (CSDL) ngành giáo dục mầm non và phổ thông tại địa chỉ http://csdl.moet.gov.vn/.  Để có số liệu thống kê báo cáo trực tuyến, Sở GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục triển khai thu thập thông tin về trường, lớp, đội ngũ, học sinh và cơ sở vật chất của đơn vị có đến ngày 30/9/2018, cập nhật dữ liệu và tổng hợp báo cáo thống kê giáo dục kỳ đầu năm học 2018-2019 cụ thể như sau:

  1. Nghiên cứu các văn bản, tài liệu hướng dẫn liên quan đến triển khai báo cáo thống kê giáo dục kỳ đầu năm học 2018-2019. Quy trình vào tài liệu hướng dẫn được cung cấp trực tuyến trên hệ thống khi đơn vị đăng nhập và được gửi đính kèm cùng công văn.
  2. Sử dụng tài khoản đã được cấp trong năm học 2017 – 2018 để đăng nhập, cập nhật số liệu, kiểm tra, rà soát số liệu và báo cáo trên hệ thống.
  3. Thời hạn nộp báo cáo trực tuyến trước ngày 25/10/2018.

Sở GD&ĐT yêu cầu các Phòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục trong tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm túc, nhập đầy đủ dữ liệu và báo cáo về Sở GD&ĐT đúng thời hạn./.

 

Nơi nhận:

– Như trên (để th/h);

– Giám đốc Sở (để b/c);

– VNPT, Viettel Nam Định (để ph/h);

– Phòng KHTC, GDMN, GDTH, GDTrH, GDTX;

– Lưu VP, CTTT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

Đã ký

 

 

 

Nguyễn Tiến Dũng

 

 

 

Hướng dẫn triển khai báo cáo thống kê giáo dục kỳ đầu năm học 2018-2019

(Đính kèm cùng công văn  1379 /SGDĐT-CTTT ngày 8/10/2018)

Các văn bản, tài liệu liên quan đến triển khai báo cáo thống kê giáo dục kỳ đầu năm học 2018-2019:

STT Nội dung văn bản Link tải về
1 Hướng dẫn quy trình nhập dữ liệu phục vụ công tác báo cáo thống kê đầu năm học (dành cho nhà trường): Hướng dẫn EMIS
2 Hướng dẫn quy trình nhập dữ liệu, báo cáo phục vụ công tác báo cáo thống kê EQMS (cấp tiểu học) Hướng dẫn EQMS
  Các văn bản liên quan  
1 Công văn số 559/SGDĐT-CTTT ngày 02/5/2018: V/v tập huấn và triển khai Cơ sở dữ liệu toàn ngành về GDĐT. Công văn 559
2 Công văn số 579/SGDĐT-CTTT ngày 03/5/2018: V/v tài khoản quản trị trên  phần mềm CSDL toàn ngành. Công văn 579
3 Văn bản số 4474/BGDĐT-VP ngày 28/9/2018 về việc triển khai báo cáo thống kê giáo dục kỳ đầu năm học 4474/BGDĐT-VP
4 Văn bản số 4122/BGDĐT-GDTH ngày 10/9/2018 về việc triển khai hệ thống EQMS tích hợp trong CSDL ngành 4122/BGDĐT-GDTH 

 

Thông tin hỗ trợ triển khai:

– Hỗ trợ về biểu mẫu thống kê EMIS, liên hệ với Phòng Thống kê – Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo theo số điện thoại: (024) 38.683.247 hoặc (024) 38.694.075.

– Hỗ trợ về biểu mẫu thống kê EQMS, liên hệ với Vụ Giáo dục Tiểu học theo số điện thoại: (024) 38.682.356.

– Hỗ trợ về thông tin triển khai phần mềm cơ sở dữ liệu toàn ngành, liên hệ với Cục Công nghệ thông tin qua số điện thoại (024).38.695.712 (số máy lẻ 100), email hỗ trợ csdl@moet.edu.vn.

– Hỗ trợ kỹ thuật sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu toàn ngành, liên hệ hotline 19004740, email: csdl@moet.edu.vn.

– Đầu mối Sở GD&ĐT Nam Định hỗ trợ kỹ thuật về hệ thống CSDL, đề nghị liên hệ với Phòng Chính trị tư tưởng, số điện thoại 0911222281, email hieutv@namdinh.edu.vn.