KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2018-2023

Tháng Mười 20, 2018 4:35 chiều

PHÒNG GD&ĐT VỤ BẢN

TRƯỜNG THCS MINH THUẬN

Số: 06/KH-THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Minh Thuận, ngày 02 tháng 10 năm 2018

 KẾ HOẠCH

 Xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2018 -2023

    

Căn cứ thông tư số: 47/2012/TT- BGD&ĐT ngày 07 tháng 12 năm 2012 của BGD và ĐT về việc ban hành qui chế công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia;

Căn cứ nghị quyết 01/NQĐU ngày 20 tháng 05 năm 2015 của Đảng ủy xã Minh Thuận;

Trường THCS Minh Thuận xây dựng kế hoạch Trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2018-2023 cụ thể như sau:

 1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG
 2. Thuận lợi

– Được sự quan tâm Lãnh chỉ đạo của đạo Phòng GD&ĐT, Đảng Uỷ, HĐND,  UBND xã, được sự đồng thuận của phụ huynh học sinh và hổ trợ nhiệt tình của Ban đại diện CMHS về vật chất và tinh thần.

– Đội ngũ GV  nhiệt tình, năng nổ có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác chịu học hỏi, có lực lượng GV của một số bộ môn làm nồng cốt ở tại địa phương.

– Trường có Đảng bộ bộ phận với 32 đảng viên, cơ cấu tổ chức các bộ phận trong trường đầy đủ hoạt động ngày càng đi vào nền nếp.

– Cở sở vật chất: Phòng học, phòng chức năng, sân bãi đảm bảo cho công tác giảng dạy và các hoạt động trong trường.

 1. Khó khăn

– Đội ngũ GV còn một số chưa có nhiều tâm huyết kinh nghiệm trong giảng dạy, quản lý học sinh.

– Trường có cây xanh, bóng mát nhưng do sân trường rộng HS vui chơi chưa có ý thức giữ gìn vệ sinh nên công tác vệ sinh còn nhiều khó khăn.

–  Một bộ phận PHHS chưa quan tâm nhiều đến việc học tập của con em nên tỷ lệ học yếu còn khá cao.

 1. NỘI DUNG THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA
 • Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường;
 • Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên;
 • Tiêu chuẩn 3: Chất lượng giáo dục;
 • Tiêu chuẩn 4: Tài chính, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học;
 • Tiêu chuẩn 5: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN

Để hoàn thành mục tiêu nhà trường cần thực hiện các giải pháp sau đây:

 1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động.

Tuyên truyền rộng rãi trong chính quyền, các ngành địa phương và toàn bộ cha mẹ học sinh trong nhà trường để làm chuyển biến tư tưởng, nhận thức, hiểu rõ việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước.

Quán triệt việc nâng chất trường đạt chuẩn là xây dựng mô hình nhà trường mới với chất lượng giáo dục cao, thể hiện sự phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, học sinh trong toàn trường học tập, quán triệt chủ trương và các văn bản của cấp trên để nâng chất trường đạt chuẩn quốc gia; để từ đó quyết tâm xây dựng.

 1. Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp, kiện toàn công tác tổ chức, kiểm tra việc thực hiện nâng chất trường chuẩn quốc gia.

Thành lập Ban chỉ đạo nâng chất trường chuẩn quốc gia, phân công phân nhiệm rõ ràng cho từng thành viên, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá định kì, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm ở từng giai đoạn.

Đảm bảo việc tham mưu với lãnh đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo tranh thủ nguồn vốn và sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí được Nhà nước cấp, nhân dân hỗ trợ, học phí …

 1. Về xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên.

Xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên trong nhà trường, bồi dưỡng nâng cao trình độ đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định.

Lập kế hoạch chi tiết về nâng cao trình độ, tay nghề và năng lực của toàn bộ đội ngũ, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cụ thể. Nâng cao tỷ lệ Đảng viên trong trường.

Tăng cường công tác giáo dục đạo đức và phẩm chất của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên. Phát động sâu rộng trong toàn trường về phong trào tự học, tự bồi dưỡng về trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm, phấn đấu mỗi giáo viên trở thành giáo viên giỏi cấp trường, cấp huyện.

Bố trí, sử dụng lực lượng giáo viên đảm bảo hợp lý theo quy định.

 1. Huy động mọi nguồn lực để đáp ứng yêu cầu xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học.

Phối hợp với các cơ quan ban ngành, chính quyền địa phương nhất là Ban đại diện cha mẹ học sinh theo chủ trương xã hội hóa giáo dục.

Bộ phận thiết bị kiểm kê, lập kế hoạch mua bổ sung trang thiết bị dạy học bị hư hoặc đã sử dụng hết … kiểm tra, nhắc nhở cán bộ, giáo viên khi sử dụng phương tiện dạy học và phát động phong trào tự làm đồ dùng dạy học trong toàn trường.

 1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục

Kiên quyết thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo của học sinh, đưa công nghệ thông tin ứng dụng vào công tác soạn giảng. Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chuyên môn, đổi mới hình thức sinh hoạt chuyên môn, mỗi năm yêu cầu mỗi tổ chuyên môn phải giải quyết ít nhất 02 chuyên đề chuyên môn trong năm; sinh hoạt nhóm chuyên môn 02 lần/tháng, có tác dụng nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.

Quan tâm bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp, phụ đạo học sinh yếu, nhằm nâng cao tỉ lệ học sinh giỏi, giảm tỉ lệ học sinh yếu kém.

Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh phù hợp với đối tượng học sinh với yêu cầu đổi mới giáo dục.

 1. Thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục.

Huy động Ban đại diện cha mẹ học sinh tham gia giáo dục toàn diện học sinh và keu gọi tài trợ giáo dục để tăng cường xây dựng cơ sở vật chất nhà trường, động viên khen thưởng các phong trào trong nhà trường.

Thực hiện dân chủ hóa trong trường học, công khai tài chính, tham mưu các cấp, các ngành địa phương thực hiện chủ trương của Đảng và nhà nước chăm lo cho sự nghiệp phát triển giáo dục.

 1. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT

– Năm học 2018-2019, CSVC tiếp tục được nhà trường bổ sung, duy trì xây dựng trường Xanh- Sạch- Đẹp – An toàn, thư viện đạt chuẩn, trang bị TB-ĐDDH cho các phòng bộ môn, bảo trì phòng máy đúng qui định.

– Tu sửa chửa nhỏ cơ sở vật chất như lát, sửa nền phòng học xuống cấp, xây dựng cảnh quang sư phạm, trang bị các khẩu hiệu tuyên truyền, mua sắm thiết bị dạy học.

– Hỗ trợ về kinh phí trong công tác xây dựng trường đạt chuẩn và mở lớp bồi dưỡng lý ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ giáo viên, nhân viên.

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm tham mưu thành lập  Ban chỉ đạo xây dựng  trường đạt chuẩn quốc gia; đồng thời tham mưu với chính quyền địa phương, lập kế hoạch phấn đấu xây dựng và phát triển nhà trường để đạt các tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia.

BGH nhà tường sẽ căn cứ trên từng tiêu chí cụ thể phấn đấu của mình để chỉ đạo và lập văn bản đề nghị các cấp, các ngành tạo điều kiện giúp đỡ.

Các thành viên trong nhà trường thực hiện các nhiệm vụ đã phân công, bám sát vào các tiêu chí thực hiện để đạt kết quả

Kế hoạch xây dựng trường THCS Minh Thuận đạt chuẩn Quốc gia và chuẩn Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn giai đoạn 2018 – 2020 được xuất phát từ nhu cầu của học sinh; của phụ huynh và quá trình đổi mới giáo dục. Trường THCS Minh Thuận có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra đôn đốc trong quá trình thực hiện nhằm phát huy tốt ưu điểm, khắc phục những hạn chế yếu kém để phấn đấu hoàn thành đúng kế hoạch đã đề ra.

Trên đây là kế hoạch xây dựng trường THCS Minh Thuận đạt chuẩn Quốc gia và chuẩn Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn giai đoạn 2018 – 2020./.

 

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG  
– Phòng GDĐT (b/c);- UBND xã (b/c);

– Lưu: VT.

 

 

Muộn Văn Thất