Thông tư số 18 THÔNG TƯ Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO     Số: 18/2018/TT-BGDĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Hà Nội, ngày  22 tháng 8 năm 2018   THÔNG TƯ Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo…

Thông tư số 18 về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO     Số: 18/2018/TT-BGDĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Hà Nội, ngày  22 tháng 8 năm 2018   THÔNG TƯ Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo…

Hướng dẫn của bộ về kỳ thi quốc gia

Hướng dẫn của bộ về kỳ thi quốc giaHướng dẫn của bộ về kỳ thi quốc giaHướng dẫn của bộ về kỳ thi quốc giaHướng dẫn của bộ về kỳ thi quốc gia